Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół w Cmolasie
Statut Publicznego Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Program Wychowawczy Szkoły
Szkolny Program Profilaktyki
Regulamin Dyżurów Nauczycieli
Zasady Organizacji Wycieczek (Imprez) Szkolnych
Regulamin Organizacji Dyskotek Szkolnych
Regulamin Dowożenia Uczniów
Regulamin Postępowania i Zachowania Ucznia
Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentaji przebiegu nauczania
Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego
Regulamin przyznawania stypendium za naukę i osiągnięcia sportowe w Publicznym Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Cmolasie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzania procedury obrotu używanymi podręcznikami
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Cmolasie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzania procedury obrotu używanymi podręcznikami
Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Cmolasie
Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej
Inne dokumenty dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół w Cmolasie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w sekcji Prawo lokalne.