Wyróżnienie w Konkursie Cybernautów

Szkoła Podstawowa im. prof. J. Czekanowskiego otrzymała Wyróżnienie w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Cybernautów w projekcie „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. W Szkole Podstawowej w Cmolasie w ciągu całego roku szkolnego realizowane były działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie cyberprzemocy. Naszym celem było uświadomienie wszystkim potrzeby bezpieczeństwa i szkodliwości zachowań agresywnych, rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy, upowszechnianie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej. Działania te miały na celu zwiększyć świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie ogromu zagrożeń, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne korzystanie z narzędzi multimedialnych. Uczniowie uczyli się, jakich zachowań należy unikać w sieci, jak rozsądnie dobierać gry internetowe, a rodzicom zwracaliśmy uwagę jak kontrolować działania swoich dzieci w zakresie korzystania z komputera.
Zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze na temat profilaktyki agresji słownej i fizycznej oraz cyberprzemocy. Opracowana została broszura informacyjna propagująca bezpieczeństwo pt. „Nasza społeczność mówi NIE PRZEMOCY”, która została przekazana każdemu uczniowi i jest dostępna na naszej stronie internetowej. Na początku roku szkolnego zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla wszystkich uczniów klas 4-6, warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli w ramach w/w projektu . Program „Cybernauci” realizowany był przez Fundację Nowoczesna Polska. Patronat honorowy nad programem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, rzecznik Praw Dziecka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szkoła w nagrodę za zrealizowane działania otrzymała tablet, zaś wszystkie nagrody w konkursie sfinansowane były ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
O „dobrych praktykach” szkoły w Cmolasie oraz innych nagrodzonych szkół można poczytać na stronie projektu: https://cybernauci.edu.pl/dobre-praktyki/