Raport z ewaluacji zewnętrznej

W dniach od 04.10.2016 do 14.10.2016 zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: p. Wanda Ostafin, p. Alina Szczepańska (Kuratorium Oświaty w Rzeszowie), przeprowadził w Publicznym Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie ewaluację zewnętrzną problemową w zakresie dwóch wymagań: „Kształtowane są podstawy i respektowane normy społeczne” oraz „Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
Badaniem objęto 130 uczniów (ankieta i wywiad grupowy) 19 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy) 112 rodziców (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego, partnerami szkoły, pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji oraz szkoły. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.
Zapraszamy do lektury raportu z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej – znajdują się w nim najważniejsze, płynące z badań informacje o szkole. Wszystkie zawarte w tekście raportu tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań.

Raport z ewaluacji – efekty (PDF)